ss
ประกาศเลื่อนงาน ‘นิทรรศการ 365º’ โดย Eugenio Recuenco เริ่ม 1 มิถุนายน 2564 ณ River City Bangkok
เข้าสู่กลางเดือนพฤษภาคม 2564 ที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในบ้านเรายังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงเวลานี้การจัดงานต่างๆ ในรูปแบบ On Ground ยังต้องมีการเลื่อนออกไปก่อน เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสในการระบาดที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น

Read more at https://thestandard.co/eugenio-recuenco-010664/